RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Katarzyna Jakubiec e-mail: inspektor@cbi24.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie (ul. Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów; adres e-mail: gbpskierbieszow@op.pl).

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania.
4)  W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach  (obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej) i Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (realizacja obowiązków z zakresu prowadzenia statystyki) oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) w zakresie danych kontaktowych.
5)  Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia aktywności czytelnika. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6 )  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwa następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
e)  w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)  Podanie przez Państwa danych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie odmową rejestracji jako czytelnika. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10)  Państwa dane mogą zostać przekazane dostawcy elektronicznego systemu bibliotecznego, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, a także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZESŁANKA UMOWY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 1. 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie (adres Zamojska 8, 22-420 Skierbieszów telefon kontaktowy: 666 026 240). 2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. 4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia. 6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: -dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. – wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 335 total views