Konkurs „Balladyna na okładkę”

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzygminnym konkursie „Balladyna na okładkę”. Adresatami konkursu jest młodzież z klas VII-VIII ze szkół podstawowych z gmin: Grabowiec, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość. Termin składania prac: 25 września 2020 r. Więcej informacji na stronach internetowych organizatorów: www.skierbieszow.naszgok.pl oraz www.bibliotekaskierbieszow.pl

REGULAMIN MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Balladyna na okładkę”

§ 1

ORGANIZATOR

            Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 3 22-420 Skierbieszów, tel. (84)62136-54, e-mail: gokskierbieszow1@wp.pl oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie, ul. Zamojska 8 22-420 Skierbieszów, tel. 666 026 240, e-mail: gbpskierbieszow@op.pl

§ 2

CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest zainspirowanie do twórczej aktywności w ramach akcji lektury Narodowego Czytania 2020.
 2. Popularyzacja życia i twórczości Juliusza Słowackiego.
 3. Rozwijanie aktywności twórczej i wrażliwości artystycznej wśród młodzieży szkolnej.
 4. Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.
 5. Prezentacja talentów plastycznych

§ 3

UDZIAŁ W KONKURSIE

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu gmin Grabowiec, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość.
 2. Ustala się jedną kategorię autorów prac:
 3. kategoria I – uczniowie klas VII-VIII
 4. Zadanie konkursowe:
 5. zadaniem konkursowym jest wykonanie ilustracji okładki książki do dramatu Juliusza Słowackiego „Balladyna”;
 6. forma pracy: praca płaska, wykonaną dowolną techniką (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.), w formacie A3;
 7.    do pracy należy dołączyć metryczkę, zawierające imię i nazwisko oraz klasę, szkołę, imię i nazwisko nauczyciela oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO);
 8. każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę;
 9. pracę należy wykonać samodzielnie.
 10. Uczestnicy konkursu dostarczają swoje prace organizatorom do dnia 25 września 2020 r. do Gminnego Ośrodka Kultury w Skierbieszowie, ul. Zielona 3

 22-420 Skierbieszów

§ 4

KOMISJA KONKURSOWA

1. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

            a) ocenienie dostarczonych prac według wskazanych kryteriów

            b) wyłonienie zwycięzców  

2. Komisja Konkursowa zostaje powołana przez Organizatorów konkursu.

§ 5

KRYTERIA OCENIANIA

 1. Kryteriami oceny prac plastycznych są:

            a) nawiązanie do tematyki konkursu

            b) oryginalność pracy

            c) estetyka wykonania pracy

            d) samodzielność wykonania pracy

§ 6

NAGRODY

1. Komisja konkursowa przyznaje następujące nagrody rzeczowe:

            a) nagrody za zajęcie I, II, III miejsca

            b) wyróżnienia

§ 7

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 28 września 2020 r. na stronach internetowych oraz Facebook Organizatorów.
 2. Informacje dodatkowe udzielane będą w GOK lub pod nr tel. (84) 62-136-54 lub w GBP lub pod nr. tel. 666 026 240

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka ………………………………………………………… zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach publikacji danych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) niezbędnych przy organizacji Konkursu Plastycznego „Balladyna na okładkę”  zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Skierbieszowie, na stronie internetowej, Facebooku, kronice oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Skierbieszów.

………………………..………………………………..

                                                                                                              (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury  w Skierbieszowie (adres Zielona 3, 22-420 Skierbieszów telefon kontaktowy: 8462-136-54) oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe (imię, nazwisko, klasa, szkoła) będą przetwarzane w celu ich publikacji na stronie internetowej, Facebooku, w kronice oraz Biuletynie Informacyjnym Gminy Skierbieszów.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w konkursach, lekcjach bibliotecznych, warsztatach oraz innych uroczystościach organizowanych przez GOK w Skierbieszowie oraz GBP w Skierbieszowie.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________

podpis                  

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ

Tytuł konkursu  
Imię i nazwisko autora pracy  
Klasa  
Nazwa i adres placówki kierującej pracę na konkurs  
Imię i nazwisko nauczyciela  
Telefon kontaktowy  

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ

Tytuł konkursu  
Imię i nazwisko autora pracy  
Klasa  
Nazwa i adres placówki kierującej pracę na konkurs  
Imię i nazwisko nauczyciela  
Telefon kontaktowy  

 100 total views