REGULAMIN

REGULAMIN BIBLIOTEKI
I

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy zarejestrowani użytkownicy.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien:
 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
 • wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 1. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekuni prawni.
 2. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 3. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Biblioteki.

II

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 4 książki, w tym 3 z działu literatury pięknej.
 2. Książki z działu literatury pięknej wypożycza się na okres trzech tygodni.
 3. Książki naukowe i popularnonaukowe na okres nie dłuższy niż cztery tygodnie.
 4. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 5. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w pkt.3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 6. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, udziela wskazówek do korzystania z katalogów.
 7. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też, zwraca wypożyczone książki.

III

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad termin określony w pkt. 2 i 3, otrzymuje po tygodniu pierwsze upomnienie, po dwóch tygodniach drugie, zaś po trzech – upomnienie za pokwitowaniem. Za każde pisemne upomnienie pobiera się od osób dorosłych równowartość opłat pocztowych oraz wartość druku upomnienia.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IV

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić na stan książki przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za książki zagubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi trzykrotną aktualną wartość księgarską lub antykwaryczną zagubionej książki wraz z kosztami oprawy.
 3. Za zagubioną lub zniszczoną książkę dopuszcza się za zgodą Dyrektora Biblioteki możliwość odkupienia egzemplarza tego samego wydania. Za zagubiony lub uszkodzony jeden z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło; pozostałe tomy nadal stanowią własność biblioteki. W przypadku odkupienia książki czytelnik winien złożyć na dowodzie zdawczoodbiorczym swój podpis.
 4. Dyrektor Biblioteki może podawać do wiadomości publicznej czytelników wykaz książek podlegających szczególnej ochronie, których zagubienie lub zniszczenie spowoduje dochodzenie wyższej wartości, niż ceny książek o których mowa w ust.2.
 5. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki oraz wystawionego upomnienia Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
  V
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 7. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrekcji WiMBP w Zamościu.

VI

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2 stycznia 2019 r.

SZANOWNI CZYTELNICY

Gminna Biblioteka Publiczna w Skierbieszowie informuje, że ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje ją do uzyskania zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych czytelników w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
Dane osobowe mogą być wykorzystane do wypożyczania księgozbioru, działalności informacyjnej oraz do celów statystycznych.
W przypadku nie zwrócenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych, dane osobowe będą stanowiły podstawę do działań prawnych.
W związku z powyższym każdy wypożyczający jest zobowiązany do wyrażenia pisemnej zgody na wykorzystanie jego danych osobowych w formie stosowanej w Bibliotece. (zobowiązanie do korzystania z Biblioteki)
Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883)

 334 total views