KAWIARENKA INTERNETOWA

W naszej bibliotece istnieje możliwość skorzystania z dostępu do internetu, można wydrukować lub zeskanować materiały!

Istnieje również możliwość wydrukowania potrzebnych informacji (cennik w pkt.10 niniejszego regulaminu)

Regulamin kafejki:

 1. Kafejka internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 3. Kafejka jest czynna w godzinach pracy Biblioteki, tj. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Osoba zamierzająca korzystać z kafejki internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać swoje imię i nazwisko do zeszytu odwiedzin.
 5. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 6. Indywidualna sesja może trwać pół godziny lub w przypadku, gdy nie ma osób oczekujących na dostęp do komputera, jej wielokrotność.
 7. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.
 8. W czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez słuchawki, o które należy pytać bibliotekarza. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 9. Użytkownik ma prawo do: korzystania z Internetu, pracy z programami MS Office zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych, telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze, zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych, kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.
 10. Istnieje możliwość wydrukowania wyszukanych w Internecie danych, a także utworzonych plików tekstowych. Drukowanie jest płatne:
  tekst czarny – 0,40 zł/strona A4
  tekst kolorowy – 0,60 zł/ strona A4
  druk ze zdjęciem, rysunkiem, clipem itd. – 1,00 zł/ strona A4
 11. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.
 12. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 13. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
 14. Użytkownikowi zabrania się: podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera, instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika, zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach, wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych, łamania zabezpieczeń systemu, samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 16. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 17. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.
 18. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z kafejki internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.
 19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Skierbieszowie.
 20. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2011 roku.

 340 total views